DNF免费领取23~88天黑钻

4月8日整合多个活动

1、活动1、6、7、9下拉页面幸运用户领7天->活动2报名领7天->活动3进来后点右上角分享有礼领7天

2、活动4在线领30分钟领15天->活动5下拉页面赠送好友3天黑钻->每个活动下拉还有其它方式领黑钻

活动地址

活动1:https://dnf.qq.com/cp/a20210325sjlbv3pc/index.html(2021.4.21结束)

活动2:https://xinyue.qq.com/act/a20210310dnf/index.html(2021.4.30结束)

活动3:https://dnf.qq.com/cp/a20210325index/(2021.4.21结束)

活动4:https://dnf.qq.com/lbact/a20210325lbpzwegame/index.html(2021.4.22结束)

活动5:https://dnf.qq.com/cp/a20210311welfare/index.html(2021.4.10结束)

活动6:https://act.qzone.qq.com/vip/meteor/blockly/p/6875xe37f6(2021.4.30结束)

活动7:https://act.qzone.qq.com/vip/meteor/blockly/p/6877xb9b9e(2021.4.30结束)

活动8:https://dnf.qq.com/cp/a20210329dnf/index.html

活动9:https://act.qzone.qq.com/vip/meteor/blockly/p/6865×93954

活动10:https://dnf.qq.com/lbact/a20210325flqbz/h5.html

版权声明:本篇文章为全网资源收集,如有侵权请联系客服,转载请注明原文地址!
旋风资源网 » DNF免费领取23~88天黑钻

发表评论